Pełnomocnik ds. seniorów

Do zadań Pełnomocnika należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice oraz współudział w opracowywaniu programów służących zaspakajaniu tych potrzeb, inicjowanie oraz konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi i Uniwersytetami III Wieku w tym zakresie. Funkcję tę pełni pani Helena Hrapkiewicz, która wystąpiła m.in. na World Urban Forum w ramach Okrągłego Stołu Osób Starszych WUF 11.